Akademinė etika

Akademinės etikos užtikrinimo procedūros

Pagrindinis dokumentas reglamentuojantis akademinę etiką ir procedūras Universitete yra „Europos humanitarinio universiteto akademinės etikos kodeksas“ (Nr. 01-270, 2013.11.14.). Kodeksas yra viešai prieinamas visiems akademinės bendruomenės nariams ir nustato pagrindinius principus, tvarkas bei Universiteto Akademinės etikos komisijos funkcijas. Akademinės etikos komisija nagrinėja visus skundus, susijusius su Universiteto akademinės bendruomenės padarytų akademinės etikos pažeidimais pedagoginėje, mokslo ir studentų akademinėje veikloje, priima sprendimus dėl tokių pažeidimų ir rekomenduoja juos rektoriui. Taip pat komisija nagrinėja siūlymus dėl Universiteto akademinės etikos kodekso tobulinimo arba pati inicijuoja jo pakeitimus ir papildymus bei teikia Senatui nagrinėti.

Universiteto studentų akademinį sąžiningumą taip pat papildomai reglamentuoja „Savarankiško rašto ir kūrybinių darbų rengimo Europos humanitariniame universitete nuostatai“ (Nr. 30-05, 2014.10.10; papild. Nr. 30-02, 2018.03.07.03.). Stojantieji į Universitetą ir jau studijuojantys studentai turi galimybę teikti apeliacijas dėl studijų rezultatų ir individualių įvertinimų. Apeliacijų teikimo sąlygos aprašomos atskiruose dokumentuose, reglamentuojančiuose studijų procesą bei jo eigą. Bendrosios apeliacijų sąlygos stojantiesiems patvirtintos atskiru dokumentu ir pateikiamos kartu su priėmimo taisyklėmis. Studentams bus viešai prieinama suvestinė informacija www.ehu.lt puslapyje apeliacijų skirsnyje, taip pat Moodle aplinkoje. Visi su studijų procesu susiję vidiniai teisiniai dokumentai studentams prieinami viešai, nuotolinių studijų sistemoje Moodle.

EHU Akademinės etikos komisijos nariai:

Prašymai yra teikiami laisva forma.

Pagrindiniai dokumentai: