Mokslas ir projektai

Apie mokslinius tyrimus

Nuo pat įkūrimo Minske 1992 metais, Europos humanitarinis universitetas laikosi Europos universitetų principų ir tradicijų, apjungdamas tyrimus, mokymosi procesą ir aktyvią pilietinės poziciją.

Siekiant parengti absolventus, kurie kurs atvirą, laisvą ir demokratinę visuomenę, EHU yra įsipareigojęs suformuoti mokslininkų, mokytojų, studentų ir absolventų bendruomenę, kurie vertina nepriklausomus ir kokybiškus mokslinius tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Savo mokslo politikoje Europos humanitarinis universitetas vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Nuo 2018 metų įsigaliojęs Europos humanitarinio universitetas Statutas ir Universiteto 2019–2024 metų Strategija yra pagrindiniai dokumentai apibrėžiantys visas Universiteto veiklos sritis, tame tarpe ir mokslo ir meno veiklos organizavimą ir įgyvendinimą.

Mokslo ir meno veiklos tikslai:

  1. vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
  2. plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, rengti mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.