Užsienio kvalifikacijų pripažinimas

2021 m. gegužės 14 d. EHU gavo teisę savarankiškai vykdyti už Lietuvos ribų įgyto išsilavinimo pripažinimą. Dokumentai akademinės kvalifikacijos vertinimui priimami kartu su kitais stojimo metu teikiamais dokumentais. Pripažinimo procedūra yra privaloma ir nemokama.

Jei už Lietuvos ribų įgytas išsilavinimas nėra įvertintas ir nėra priimtas teigiamas sprendimas (dėl akademinės kvalifikacijos pripažinimo arba jos pripažinimo su papildomomis sąlygomis), asmuo negali dalyvauti stojimo į universitetą konkurse.

Kaip pripažįstamas išsilavinimas, įgytas už Lietuvos ribų?

 • Pildydami elektroninę anketą stojantieji pažymi atitinkamą lauką ir sutinka, kad jų akademinė kvalifikacija būtų vertinama.
 • Nurodytu anketoje stojančiojo el. pašto adresu siunčiamas patvirtinimas apie dokumentų gavimą ir jų tinkamumą vertinimui. Taip pat laiške pateikiama informacija apie išsilavinimo pripažinimo procedūros eigą ir jūsų teises.
 • Prašome iki pasibaigiant vertinimo procedūrai nuolat tikrinti elektroninį paštą. Iškilus klausimams su jumis susisieks EHU Akademinio palaikymo centro darbuotojas ir paprašys pateikti papildomus dokumentus bei nurodys jų pateikimo terminą. Jeigu prašomi dokumentai nebus pateikti likus 3 darbo dienoms iki pokalbio datos, nurodytos Priėmimo kampanijos kalendoriuje, už Lietuvos ribų įgyto išsilavinimo (kvalifikacijos) vertinimas bus nutrauktas. Stojantysis bus apie informuotas el. paštu.
 • Įgyto išsilavinimo (kvalifikacijos) vertinimo rezultatus ir informaciją apie tolesnį dalyvavimą stojimo konkurse Akademinio palaikymo centro darbuotojai išsiųs iki pokalbio, numatyto priėmimo kampanijos grafike, pradžios. Jei vertinimo rezultatas bus neigiamas, kartu bus pateikta informacija apie apeliacijos teikimo galimybes.

Anketos pildymo metu išsilavinimo (akademinės kvalifikacijos) vertinimui teikiamų dokumentų (elektroninės kopijos*) sąrašas:

 • Įgytą išsilavinimą liudijantis dokumentas: vidurinio lavinimo atestatas, specialaus vidurinio lavinimo diplomas ir jo priedas, aukštojo mokslo diplomas it jo priedas**;
 • EHU Akademinio palaikymo centro darbuotojo prašomi papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie programos turinį, jos apimtį (kreditais ir valandomis), gautus įvertinimus ir kita;
 • Asmens dokumentas (pasas);
 • Vardo ir / arba pavardės keitimą liudijantis dokumentas, jei vardas ar / ir pavardė keitėsi;
 • Kiti anksčiau įgytą išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Kiti papildomi dokumentai (jei yra poreikis).

Dėmesio! Dokumentų pateikimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo šalies, šalių sąrašą ir teikiamus dokumentus galite rasti: Specialieji reikalavimai šalims.

*Elektroninės teikiamų dokumentų kopijos turi būti padarytos iš originalo (kopijos, padarytos iš notaro patvirtintų dokumentų kopijų, nepriimamos). Kopijos turi būti spalvotos ir geros kokybės, visi dokumento įrašai ir žymos turi būti gerai įskaitomi.

** Jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti ne anglų, lietuvių, rusų ar baltarusių kalbomis, papildomai būtina pateikti jų vertimą į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. Su vertimu turi būti pateikta notaro ar kitos įgaliotos institucijos patvirtinta dokumento kopija. Dokumentų susegimas turi būti antspauduotas vertimų biure ir pasirašytas vertėjo.

*** Užsienio institucijų išduotus dokumentus, išskyrus dokumentus, išduotus Europos Sąjungoje, EEE šalyse, JAV, Baltarusijoje, Rusijoje, Moldovoje, Ukrainoje, gali prireikti legalizuoti arba patvirtinti apostile (Apostille) (papildoma informacija Lietuvos URM tel. +370 5 236 2613).

Kvalifikacijos pripažinimo procedūra

 • Už Lietuvos ribų įgyto išsilavinimo vertinimą atlieka EHU Akademinio palaikymo centro darbuotojai per mėnesį nuo visų būtinų dokumentų pateikimo. Vertinimas turi būti ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki pokalbio datos, nurodytos Priėmimo kampanijos kalendoriuje.
 • Jei prireikia surinkti papildomą informaciją apie įgytą išsilavinimą, šis terminas gali būti atskiru EHU Rektoriaus arba įgalioto asmens sprendimu pratęstas, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams.
 • Įgyto išsilavinimo vertinimo rezultatai bus išsiųsti jūsų nurodytu el. pašto adresu.
 • Jei jūs nesutinkate su vertinimo rezultatais, jūs galite per 14 kalendorinių dienų po jų gavimo pateikti apeliaciją.

Susipažinti su Akademinio užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo Europos humanitariniame universitete tvarka galite susipažinti čia.