Socialinių mokslų departamentas

Mūsų programos

Socialinių mokslų departamente vykdomos šių krypčių nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos:

1. Vientisoji teisės studijų programa (iš karto gaunamas magistro diplomas) „Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė” (rusų ir anglų k.).

Trukmė – nuolatinės studijos 5 metai, nuolatinės sesijinės studijos 6 metai.

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinės bei Europos teisės srities specialistus ir tyrėjus, gebančius savarankiškai dirbti teisės ir teisės mokslo srityje bei pagal kitas specialybes, reikalaujančias teisės srities žinių ir kompetencijų, kuriose dirbti suteikia teisę ir sudaro prielaidas teisės magistro diplomas. Svarbia programos sudėtine dalimi yra absolventų pedagoginių įgūdžių įgijimas, suteikiantis galimybę perduoti žinias ir įgūdžius kitoms studentų kartoms.

2.1. Jungtinė politikos mokslų bakalauro programa (su Vytauto Didžiojo universitetu) Pasaulio politika ir ekonomika (rusų ir anglų k.).

Trukmė – nuolatinės studijos 5 metai, nuolatinės sesijinės studijos 5 metai.

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus absolventus, turinčius dvigubą specializaciją Politikos ir ekonomikos srityse, kaip specialistus, turinčius integruotą supratimą apie jų disciplinos pagrindus, taip pat suteikti jiems tarpdisciplininius ryšius, kurie leis jiems sėkmingai integruotis į besikeičiančius politinius ir ekonominius, pasaulinius ir vietinius kontekstus Europoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse. Studijų programos tikslas atitinka Europos humanitarinio universiteto (EHU) misiją, t. y. palengvinti ir pagilinti studentų, absolventų ir dėstytojų indėlį į jų gyvenimo kokybę ir potencialą bei atitinkamas jų pilietines visuomenes; taip pat Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vertybes, t. y. būti kritiškam ir įsipareigojusiam, tarptautiniam ir daugiakalbiam bei skatinti kūrybiškumą moksle, kaip nurodyta institucijos misijos ir vizijos pareiškimuose.

2.2. Politikos mokslų magistro programa Viešoji politika (rusų, baltarusių ir anglų k.).

Trukmė 1,5 metų.

Programa prisideda prie specializuotų žinių viešosios politikos ir pilietinės visuomenės srityje įgijimo, taip pat analitinių ir kritinių įgūdžių ugdymo, taip sudarant prielaidas moksliniams tyrimams ir profesinei veiklai.
Pagrindiniai ugdymo kursai susideda iš gilesnio teorinio šiuolaikinio politologijos konceptualių šaltinių ir praktinių dalykų, įvedančių konkrečius šiuolaikinės viešosios politikos kūrimo ir veikimo mechanizmus. Iš viso programa leidžia parengti naujus Baltarusijos specialistus, kurie taps galingais veikėjais viešojo administravimo ir pilietinės visuomenės srityse.
Programos absolventai gali dirbti kaip tarptautinių mokslinių tyrimų centrų analitikai, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų projektų vadovai, ekspertai, analitikai ar konsultantai pilietinės visuomenės organizacijų ir politinių partijų viešosios politikos procese. Jei pasikeis politinė situacija Baltarusijoje, jie galės dirbti viešojo administravimo srityje. Be to, programos absolventai gali tęsti mokslinius tyrimus politikos mokslų srityje doktorantūroje.

3. Komunikacijos mokslų bakalauro programa Medijos ir komunikacija (rusų, baltarusių ir anglų k.).

Trukmė – nuolatinės studijos 5 metai, nuolatinės sesijinės studijos 5 metai. Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus žiniasklaidos ir ryšių (žurnalistikos, viešųjų ryšių, žiniasklaidos valdymo, gamybos ir kuravimo, gamybos garso ir vaizdo produktų kino, televizijos ir fotografijos, mokslinių tyrimų naujų žiniasklaidos priemonių, vizualinės kultūros ir kūrybinių industrijų srityje) srityje, turinti teorinių žinių, praktinių įgūdžius ir profesines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinius švietimo standartus ir dinamišką naujų komunikacijos technologijų plėtrą, vietinę ir pasaulinę žiniasklaidos rinkos tendencijos.

Mūsų tyrimų centrai ir laboratorijos

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras daugiausia dėmesio skiria tyrimams, vertinimui ir konsultacijoms konstitucinės teisėtvarkos, teisinių vertybių sistemos ir žmogaus teisių užtikrinimo srityse Baltarusijoje ir regione, taip pat prisideda prie EHU socialinių mokslų departamento rengiant teisės specialistus konstitucinių santykių ir žmogaus teisių srityje.

Lyčių studijų centro tikslas – atlikti ir remti tyrimus ir švietimą lyčių studijų srityje tarpdisciplininiu požiūriu; skatinti lyčių studijų įtraukimą į universiteto programą; plėtoti regiono akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje.

Vizualinės kultūros ir šiuolaikinio meno tyrimų laboratorija prisideda kuriant vizualinės kultūros akademinius kursus ir rengiant švietimo projektus šioje srityje, kuria edukacinius audiovizualinius daugialypės terpės produktus (kaip bendrosios socialinių ir humanitarinių mokslų medializacijos strategijos dalį), teikia meno ir žiniasklaidos ekspertinius vertinimus (dailės, kino kritika ir kt.).

Kritinės urbanistikos laboratorija atlieka daugiadisciplininius tarpsektorinius miesto erdvės ir miesto plėtros tyrimus, organizuoja konferencijas, parodas ir kultūrinius projektus, vykdo integralios urbanistikos edukacines programas. Taip pat dėmesys skiriamas miesto aplinkos, kaip žinių infrastruktūros, analizei, taip pat pilietinio dalyvavimo miesto plėtros ir planavimo regione procesams.

Intersubjektyvumo ir tarpasmeninio bendravimo tyrimų centras atlieka daugiadisciplininius intersubjektyviosios patirties ir tarpasmeninio bendravimo tyrimus; jos veikla remiasi metodinio ir konceptualiojo pliuralizmo principais ir suponuoja tiek teorinio, tiek empirinio požiūrio derinimą. Yra organizuojamos konferencijos, seminarai, vasaros mokyklos ir taikomieji seminarai bei skatinamas įvairių disciplinų dialogą EHU ir akademinėje bendruomenėje.

Susisiekite su mumis

Mūsų kontaktai:
Departamento vadovė dr. Jolanta Bieliauskaitė jolanta.bieliauskaite@ehu.lt
Programos „Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė” kuratorė Volha Herachynskaya volha.herachynskaya@ehu.lt
Programų „Pasaulio politika ir ekonomika” ir „Viešoji polityka” kuratorė Natallia Popesku nataly.popesku@ehu.lt
Programos „Medijos ir komunikacija” kuratorė Svetlana Nazarenko svetlana.nazarenko@ehu.lt