Vokiečių studijų centras

Vokiečių studijų institutas  įkurtas 1998 m. Europos humanitariniame universitete Minske (pats EHU Minske įkurtas 1992 m.). Kai EHU persikėlė į Vilnių, Institutas atnaujino savo veiklą 2009 m. kaip Vokiečių studijų centras. Nuo tada jis nuosekliai prisideda prie EHU akademinės plėtros Lietuvos Respublikos sostinėje.

Vokiečių studijų centro veiklą remia Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) Bonoje bei Vokietijos Užsienio reikalų ministerija.

Centras siekia užtikrinti EHU mokslinio ir dėstomojo darbo akademinių tikslų įvairovę bei skatina mokslininkų ir studentų mainus tarp Vokietijos, Lietuvos, Baltarusijos ir kitų Rytų ir Vidurio Europos regiono šalių.

Nuo 2017/2018 m. žiemos semestro pradžios, spalio 1 d. centrui pradėjo vadovauti prof. Dr. Gert-Rüdiger Wegmarshaus, kuris į Vilnių atvyko pagal EHU ir DAAD bendradarbiavimo programą.

Centras organizuoja seminarus ir diskusijas Vokietijos, Baltijos šalių ir Rytų centrinės Europos santykių klausimais. Centras taip pat tiria Vokietijos politinės minties istoriją ir jos įtaką Lietuvai bei Baltarusijai.

Centro koordinatore nuo 2014 m. čia dirba Daivita Jackevičienė.

Vokiečių studijų centro akademiniai įsipareigojimai

Akademinis dėstymas

Kiekvieną semestrą vyksta po du 2 akademinių val. trukmės seminarus/paskaitas per savaitę; jų temos derinamos su EHU bakalauro studijų programa. Šį semestrą prof. Wegmarshaus veda šiuos seminarus: 1. Supažindinimas su Vokietija: politika, ekonomika, istorija bei 2. Filosofija ir kultūra. Kadangi norima pasiekti kuo didesnę auditoriją seminarai vyksta anglų kalba. Nuo 2018/2019 m. žiemos semestro planuojama pilnai integruoti centro vadovo vedamus seminarus į EHU mokymo planą bakalauro studijų programoje (įskaitant ECTS kreditų skyrimą).  Nuo anglų kaip seminarų dėstymo kalbos palaipsniui turi būti pereita prie vokiečių.

Nuo 2018 m. pavasario kiekvieną semestrą, priklausomai nuo EHU poreikių, bus rengiamas vienas seminaras magistrantams. Taip pat bus pradėtos remti doktorantūros studijų programos.

Nuo 2017/2018 m. žiemos semestro kiekvieną savaitę vyksta filmų su vokiška ir/ar europietiška tematika peržiūros kino klube. Šio semestro metu rodomi filmai savo tematika priderinti prie pirmakursių mokymo programos. Po kiekvieno filmo vyksta aptarimas ir diskusija.

Nuo 2018 m. pavasario planuojama kas savaitę organizuoti debatus įvairiomis temomis: politika ir politiniai procesai (ES integracija, santykiai su ES kaimyninėmis valstybėmis, ypač su Baltarusija ir Ukraina), ekonomika (bendra ES rinka), švietimas, technologijos ir aplinkosauga; menas ir kultūra. Šie debatai turėtų vykti anglų ir/arba vokiečių kalba.

Nuo 2017/2018 m. žiemos semestro bendradarbiaujant su Vilniuje įsikūrusiu Konrado Adenauerio fondo Baltarusijos biuru organizuojami kursai apie Vokietijos politiką ir visuomenę. Jie vyksta vokiečių kalba ir skirti vokiečių kalbą jau mokantiems studentams.

Nuo 2017/2018 m. žiemos semestro vyksta ir mokami vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Kursų kaina prieinama visiems studentams. Kursus veda patyrusios dėstytojos. Tokiu būdu siekiama pagerinti EHU studentų vokiečių kalbos žinias.  Įvertinę ateinančių dviejų semestrų vokiečių kalbos mokymosi pasiekimus bandysime nuo 2018/2019 m. žiemos semestro atnaujinti Vokiečių studijų sertifikatą. Šio sertifikato kursų programa aktyviai dalyvaujantiems studentams suteikia galimybes vienerių akademinių metų bėgyje įgyti iki 15 ETCS kreditų.

Akademiniai tyrimai

Vokiečių studijų centras remia EHU jau vykstančius bei naujai inicijuojamus projektus.

Tarp tokių projektų galima paminėti: EHU kritinio urbanizmo laboratorijos vykdomus projektus apie miestų vystymąsi Lietuvoje ir Rytų Europos regione; “Kultūros paveldo ir turizmo”bei “Vizualinio dizainas ir medijų” programų projektai; projektai hermeneutikos, socialinės ir politinės filosofijos bei semiotikos srityse.

Vokiečių studijų centras 2018 m. sieks atnaujinti jau sėkmingai egzistavusią “Colloquim Vilnense” akademinių debatų platformą, kuri būtų atvira įvairių aukštųjų mokyklų bei įvairių šalių humanitarinės bei socialinės pakraipos mokslininkams.

Vokiečių studijų centras bandys kviesti įvairius vizituojančius dėstytojus DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnybos), kitų akademinių rėmimo fondų kaip pvz. “Herder Stiftung” (Herderio fondo programa profesoriams emeritams) bei Erasmus mobilumo programos lėšomis.

Akademiniai mainai su Vokietija

Vokiečių studijų centras sieks vėl pagyvinti jau egzistavusius ryšius su Vokietijos universitetais, ypač su tais, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: Europos universitetu Viadrina, Frankfurte prie Oderio, Humboldto universitetu Berlyne, Berlyno Menų universitetu (UDK), Berlyno Dailės akademija Weissensee, Potsdamo universitetu, Brandenburgo technologijų universitetu Potsdame (BTU), Bauhaus’o universitetu Veimare ir kt.

Vokiečių studijų centras padės parengti paraiškas DAAD finansuojamoms studentų ir dėstytojų pažintinėms kelionėms į Vokietiją nuo 2018 m. pavasario. Šios ekskursijos jau planuojamos 2018 m. birželio-liepos mėn. trijų programų studentams: “Kultūros paveldas ir turizmas”, “Vizualinis dizainas ir medijos”, o taip pat “Tarptautinės ir ES teisė”.

Vokiečių studijų centras aktyviai bendradarbiaus su EHU kritinio urbanizmo laboratorija rengiant DAAD remiamą GoEAST mokslininkų vasaros mokyklą 2018 m. rugsėjo pradžioje.

Akademinis bendradarbiavimas Rytų, Šiaurės Rytų ir Vidurio Europos regione (Baltarusija, Lenkija, Latvija, Estija, Rusijos federacija)

Vokiečių studijų centras ieškos akademinių ryšių plėtros galimybių regione. Ypač svarbus glaudus bendradarbiavimas Baltijos regione: pvz. su Rygoje veikiančiu Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuru (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor), Estijoje su Tartu universitetu, Europos koledžu, Narvos koledžu; Peterburge su Valstybinio universiteto politologijos ir sociologijos fakultetu bei Mokslų akademijos istorijos ir sociologijos centru.  

Daugiau informacijos apie Centrą el. paštu: daivita.jackeviciene@ehu.lt