Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras buvo įsteigtas EHU 2012 metais. Pagrindinė šio centro veikla yra moksliniai tyrimai, vertinimas ir konsultacijos, susijusios su konstitucinės teisėtvarkos, teisinių vertybių sistemos nustatymu ir žmogaus teisių užtikrinimu Vidurio ir Rytų Europos bei Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse, taip pat jis teikia pagalbą EHU akademinėms struktūroms rengiant teisės specialistus konstitucinių santykių ir žmogaus teisių srityje regiono šalyse. Centro veiklos tikslas – skatinti teisinės kultūros plėtrą ir teisinės valstybės bei pilietinės visuomenės institutų steigimą Baltarusijoje, Moldavijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir kitose NVS šalyse, įgyvendinant veiklą šiomis trimis kryptimis:

 • Švietimo. Rengdamas ir įgyvendindamas EHU akademines programas, centras vykdo šviečiamąją veiklą studentams apie tarptautinės žmogaus teisių apsaugos ir konstitucinės teisėtvarkos užtikrinimo praktinius aspektus. 
 • Praktinė (taikomoji). Pagal Teisės klinikos kompetenciją centras atstovauja ieškovams Europos žmogaus teisių teisme ir JT Žmogaus teisių komitete (savarankiškai arba bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir teisininkais), įskaitant skundų pateikimą. Be to, centras padeda nevyriausybinių organizacijų advokatams ir teisininkams svarbiausiose bylose nacionaliniu lygmeniu. Taip pat jis stebi susiklosčiusią padėtį, susijusią su konstitucionalizmu ir žmogaus teisėmis Vidurio ir Rytų Europos bei NVS šalyse, ir veikia kaip amicus curiae Europos teisme.
 • Tyrimų ir analizės. Centras reguliariai tiria ir analizuoja konstitucinės teisėtvarkos situaciją, taip pat nagrinėja teisės aktus, susijusius su žmogaus teisių normomis Vidurio ir Rytų Europos bei NVS šalyse. Jis teikia rekomendacijas dėl teisės aktų ir teisinės praktikos tobulinimo regione, derinant juos su Europos ir kitais tarptautiniais teisės standartais. 

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro veikla:

 • organizuoja ir vykdo mokslinę, metodologinę, praktinę ir akademinę veiklą konstitucionalizmo ir žmogaus teisių srityje;
 • skatina bendradarbiavimą su tyrėjais, ekspertais, savanoriais ir organizacijomis partnerėmis;
 • renka, nagrinėja, saugo ir skelbia medžiagą teisiniais, moksliniais ir praktiniais klausimais;
 • leidžia žurnalą ir informacinį lankstinuką;
 • rengia ir koordinuoja mokslinius ir praktine veikla pagrįstus projektus, atitinkančius Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro tikslus.

2012 metais Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro įgyvendintos iniciatyvos:

 • 2012 m. gegužės mėn. centro darbuotojai, remiami Europos Tarybos ir bendradarbiaudami su Amerikos teisininkų asociacijos įstatymo viršenybės iniciatyva „ABA ROLI“ (angl. American Bar Association Rule of Law Initiative) bei Glazgo universitetu, EHU bakalauro programos studentams organizavo du savaitės trukmės tarptautinės teisės seminarus „Teisinės gynybos įgūdžiai“ ir „Europos Tarybos mokymo programa“.
 • Išleido antrąjį žurnalo „Jus Gentium“ numerį.
 • Inicijavo bandomąjį projektą „Teisės klinika žmogaus teisių klausimais“ EHU tarptautinės teisės bakalauro programos studentams.
 • Organizavo konferencijos „Tarpjūrio regionas: regioninės plėtros ir teisės transformacijų paradigmos“ (angl. Baltic-Black Sea Intermarum: Paradigms of regional development and transformations of law) dalį „Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių raidos problemos Rytų Europoje“ (angl. Problems of Constitutionalism and Human Rights Development in Eastern Europe) (2012 m. kovo 29–30 d.).
 • Organizavo konferencijos „Humanitarinių universitetų misija Rytų ir Vidurio Europoje: tarp mokymo ir kūrimo“ (angl. The Mission of Humanities Universities in Eastern and Central Europe: Between Training and Bildung) dalį „Teisinio švietimo universitete horizontai ir perspektyvos“ (angl. Horizon and Prospects of Legal Education in Academia) (2012 m. birželio 6–7 d., Vilnius).

Perspektyvos

Šiuo metu Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras įgyvendina projektą „Europos transnacionalinio konstitucionalizmo atskleidimas: konstitucinių santykių Europos Sąjungoje tyrimų infrastruktūros sukūrimas ir žinių perdavimas per Rytų Europos universitetų akademines programas“ (angl. Discovering European Transnational Constitutionalism: Establishing Research Infrastructure on Constitutional Relations in the European Union, and Transmitting the Knowledge Through the Academic Programs of Eastern European Universities). Projekto tikslas yra sukurti konstitucinių santykių Europos Sąjungoje tyrimų infrastruktūrą ir perteikti žinias per Rytų Europos universitetų, tarp jų ir EHU, akademines programas. Be to, projekto tikslas yra stiprinti EHU magistro programos „Tarptautinė teisė ir Europos teisė“ mokslinę pagalbą ir paramą bei sukurti pagrindą tarptautiniam bendradarbiavimui su Bremeno universitetu, Latvijos universitetu ir Talino universitetu, siekiant vykdyti Europos Sąjungos konstitucinės teisės raidos tyrimus. 

Publikacijos

 • Journal of Constitutionalism and Human Rights
 • Бреский, О., Адвилониене, Ж. Локальность. К нормативным основаниям социального места и порядка. Вильнюс, 2011.
 • Бреский, О. Традиция естественного права и становление гражданской доктрины неотчуждаемых права человека // Вестник Брестского государственного университета. № 3. 2010.
 • Бреский, О. Позитивное право, суверенитет и юридический постпозитивизм // Позитивное право в современных правовых системах. Брест: Альтернатива, 2009.
 • Бреский, О. Гражданское образование и конституционное право в Восточной Европе // Конституционное право и конституционная компаративистика в системе российского юридического образования: Сборник докладов. М.: Институт права и публичной политики, 2009. 260 с.

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro darbuotojai:

 • Aleh Breski – Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro direktorius, teisės mokslų daktaras, docentas. 
 • Karine BechetGolovko – žurnalo „Konstitucionalizmas ir žmogaus teisės“ redaktorė, teisės mokslų daktarė.
 • Volha Ramanenka – Teisės klinikos žmogaus teisių klausimais vadovė, teisės magistrė. 
 • Kiryl Karatseyeu – Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro ekspertas, teisės magistras. 
 • Kseniya Peresypkina – studentų žurnalo „Jus Gentium“ redaktorė, teisės magistrantė.

El. paštas cchr@ehu.lt